"Když jsem všechno já, tak proč bych si ubližoval?" Fráňa Drtikol

Listopad 2008

Sýkora koňadra

17. listopadu 2008 v 13:57 | Peca
Sýkora koňadra (Parus major) je naše největší a nejrozšířenější sýkora. Původně dávala přednost listnatým lesům, ale dnes žije také v parcích a zahradách a velmi dobře se naučila využívat blízkosti lidí ve svůj prospěch. Koňadra je poměrně výrazně zbarvená. Má žluté bříško s podélným černým pruhem, černou čepičku a černě lemované bílé líce. Má velmi rozmanité hlasové projevy a je poměrně dobrý imitátor hlasů jiných druhů. V létě se živí hmyzem, ale v zimě musí přejít na semena s vysokým obsahem tuku, která často nacházejí na krmítkách (nejlépe slunečnice) a jsou ochotny si pro ně přiletět až na lidskou ruku. Dále ochotně konzumují různé živočišné tuky (např. hovězí lůj) a v Anglii prosluly sýkorky tím, že se naučily rozklovat hliníková víčka lahví s mlékem a sezobat smetanu pod ním.
Koňadra je převážně stálý či přelétavý druh, část populace pořádá krátké tahy. Z Polska, Ukrajiny a Německa přilétají na zimu k nám, někteří naši létají dále na jih.

ZÁKLADNÍ POJMY ENZYMOLOGIE

17. listopadu 2008 v 10:19 | Reza |  Biochemieenzym
makromolekula, obvykle protein, která působí jako biokatalyzátor

kofaktor
organická molekula nebo iont nutný pro aktivitu enzymu

* koenzym
volně připojený kofaktor (nízkomolekulární org. látka, obvykle nukleotid, účastnící se reakce jako akceptor nebo donor chemických skupin nebo elektronů)

* prostetická
skupina
pevně vázaný kofaktor


vitamíny
organické látky, které jsou často prekurzory enzymových kofaktorů

apoenzym
inaktivní enzym, který musí asociovat se svým kofaktorem, aby byl funkční

holoenzym
apoenzym + kofaktor
(katalyticky aktivní enzym)

metaloenzym
enzym, který v aktivním stavu obsahuje jeden nebo více kovových iontů, nezbytných pro jeho biologickou funkci

aktivní
centrum
oblast enzymu, kde probíhá specifická reakce


vazebné místo
specifická oblast (nebo atom) molekuly, která je schopna vstoupit do stabilizující interkace s jinou molekulou

multienzym
protein vykazující více než jednu katalytickou funkci příslušející odděleným částem polypeptidového řetězce (domény) nebo podjednotkám

izoenzymy
mnohočetné formy enzymů determinované geneticky
(tj. enzymy katalyzující stejnou reakci, ale lišící se primární strukturou)
izoformy
mnohočetné formy enzymů pocházející ze stejného genu, ale lišící se posttranslační modifikací

nitrobuněčná lokalizace enzymů
místo, kde se enzym v buňce vyskytujealosterický enzym
enzym obsahující oblast, oddělenou od místa vazby substrátu, na niž se mohou vázat malé regulační molekuly (efektory)

alosterický efektor
specifická malá molekula ovlivňující aktivitu alosterického enzymu (aktivátor nebo inhibitor)

enzymová indukce
proces, kdy se syntetizuje indukovatelný enzym jako odpověď na působení specifické molekuly induktoru (tj. aktivace syntézy na úrovni transkripce)

enzymová represe

situace při které je syntéze enzymu zabráněno molekulou represoru
(tj. inhibice syntézy na úrovni transkripce)

substrát

látka, která je enzymem přeměňována

aktivita enzymu

vyjadřuje kolik molekul substrátu enzym přemění na produkt za jednotku času

koncentrace katalytické aktivity
jednotka vyjadřující koncentraci enzymu v biologickém materiálu
(mkat/L)

Michaelisova konstanta (Km)
konstanta, která popisuje afinitu enzymu k danému substrátu (charakterizuje konkrétní dvojici enzym-substrát; čím je Km vyšší, tím má enzym k substrátu nižší afinitu, a proto potřebuje jeho vyšší koncentraci; viz. definice: Km je rovna koncentraci substrátu, kdy reakce katalyzovaná enzymem běží rychlosí v = 1/2 Vmax)

reakční selektivita
enzym obecně katalyzuje pouze jeden typ reakce

substrátová selektivita
(specifita)

enzym působí pouze na omezenou skupinu substrátů


proenzym (zymogen)
inaktivní prekurzor enzymu, který je po sekreci z buňky chemicky přeměněn na aktivní formu

pH-optimum
pH, při které má enzym nejvyšší aktivitu

teplotní optimum
teplota, při které má enzym nejvyšší aktivitu

inhibice enzymu
snížení rychlosti katalyzované reakce působením inhibitorů

- áza (-asa)
koncovka označující enzym (př. kináza)


Peca

15. listopadu 2008 v 12:38 | CHiq

Peca